• No products in the cart.
Proceed to Checkout

Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookie

Informace týkající se soukromí a citlivé osobní údaje zpracováváme v mezích platných právních předpisů. V těchto Zásadách ochrany soukromí a používání souborů cookie naleznete informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely je zpracováváme a jak můžete vykonat svá práva na soukromí, i další informace o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k identifikaci konkrétní osoby nebo které lze k takové konkrétní osobně přiřadit.
Tyto Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookie se vztahují na veškeré činnosti na všech webových stránkách a ve všech aplikacích (dále jen: „Webové stránky“ a „Aplikace“) všech značek a obchodních názvů skupiny Burg Groep B.V. či přímo souvisejících (dále jen: „Skupina BURG GROEP“). Osobní údaje mohou být sdíleny mezi společnostmi skupiny, které je Burg Groep B.V. součástí.
Do skupiny BURG GROEP patří mimo jiné následující obchodní názvy:
Burg Non Food B.V., De Burg B.V., Burg Ter Aar B.V., Burg Ocet s.r.o., Poiger Essig fabrik GmbH, Sint Martinus N.V., Vinaigres Fuchs S.A., Bzenecký ocet a RinGO.
Vzhledem k tomu, že je skupina BURG GROEP oprávněna zpracovávat osobní údaje nebo jejich zpracování ovlivňovat, vztahují se tyto Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookie zároveň na značky v rámci skupiny BURG GROEP (informace na vyžádání u skupiny BURG GROEP).

Pro jaké účely skupina BURG GROEP osobní údaje zpracovává?

Skupina BURG GROEP zpracovává osobní údaje pro účely:

 • vytváření a výkonu uzavíraných smluv;
 • poskytování služeb, jako je navázání kontaktu se zákazníkem a odpovídání na dotazy položené prostřednictvím kontaktního formuláře na Webových stránkách či jiným způsobem;
 • výkonu marketingových aktivit;
  ◦ výkonu propagačních aktivit: To zahrnuje mimo jiné zajištění soutěží a propagačních kampaní, zasílání zpravodaje, zveřejňování nabídek a informací, zasílání uživatelských informací, servisních zpráv a jiných elektronických sdělení na Webových stránkách a v Aplikacích skupiny BURG GROEP i mimo ně, a to prostřednictvím propagačních sítí a
  sdílených sociálních médií, jako jsou Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn;
  ◦ profilování: To zahrnuje mimo jiné sdílení a kombinování osobních údajů mezi jednotlivými obchodními názvy a značkami v rámci skupiny BURG GROEP za účelem vytvoření uživatelského profilu, což nám umožňuje přizpůsobit obsah našich Webových stránek a Aplikací, informací, reklam, výrobků a služeb zájmům našich konkrétních zákazníků.
 • vývoje a analytické účely, což nám umožňuje dále vyvíjet a zdokonalovat naše Webové stránky a Aplikace a provádět statistické analýzy a průzkumy trhu, jako je například anonymní měření odezvy na naše soutěže a propagační kampaně či zasílání anonymních dotazníků.

 

Jaké osobní údaje skupina BURG GROEP shromažďuje?

Skupina BURG GROEP může pro výše uvedené účely zpracovávat následující osobní údaje:
• Osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a datum narození;
• Údaje týkající se uživatelské interakce, jako je IP adresa, uživatelské chování v průběhu návštěvy našich Webových stránek a Aplikací, přehled o počtu kliknutí, identifikační číslo souborů cookie a (telefonický) kontakt s našimi zaměstnanci.

Kvalita a odpovědnost
V případě poskytnutí osobních údajů skupině BURG GROEP nesete odpovědnost za jejich správnost a případnou aktualizaci. Skupina BURG GROEP nenese s výjimkou úmyslu či hrubé nedbalosti žádnou odpovědnost za nepřesnost osobních údajů či důsledky aktivit podniknutých na základě vámi poskytnutých nesprávných či neúplných údajů.

S kým může skupina BURG GROEP vaše osobní údaje sdílet?

Skupina BURG GROEP může sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami výhradně má-li k tomu svolení a probíhá-li vše řádným způsobem. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami pouze, pokud jste k tomu udělili svůj souhlas nebo na základě platných právních předpisů. Skupina BURG GROEP může vaše osobní údaje poskytnout například policejním, soudním či protikorupčním orgánům, pokud je to nutné pro plnění zákonné povinnosti či oprávněného zájmu skupiny BURG GROEP.

Jak dlouho může skupina BURG GROEP vaše osobní údaje uchovávat?

Skupina BURG GROEP bude vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro plnění výše uvedených účelů. Lhůta pro uchovávání osobních údajů závisí na účelu, pro který jsou dané osobní údaje používány. Některé osobní údaje musí být pro daňové účely uchovávány po dobu sedmi let. Jakmile nebudeme vaše osobní údaje již déle potřebovat, budou buďto anonymizovány či vymazány.

Jakým způsobem používá skupina BURG GROEP soubory cookie?

Co jsou soubory cookie a obdobné technologie?
Cookie je malý textový soubor, který je v průběhu vaší návštěvy Webových stránek umístěn do vašeho periferního zařízení nebo je jím čten, například prohlížečem ve vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Prostřednictvím takového textového souboru dochází k ukládání a sdílení údajů, popřípadě i osobních údajů. Na základě těchto (osobních) údajů je vás při vaší další návštěvě možno identifikovat.
JavaScript a webové majáky jsou příklady obdobných technologií, které společně se soubory cookie zajišťují schopnost systému shromažďovat údaje (Java Script), ukládat je v podobě jednoduchých malých textových souborů (soubory cookie) a následně je odesílat (webové majáky). Software Development Kit (SDK) je digitální nástroj, který umí v rámci Aplikací zajistit shromažďování a ukládání údajů do chytrého telefonu a jejich následné odeslání skupině BURG GROEP a/nebo třetím stranám.
Všechny tyto technologie souhrnně nazýváme „Soubory cookie a obdobné technologie“ (dále jen: „Soubory cookie“).
Pro jaké účely používá skupina BURG GROEP Soubory cookie?
Na našich Webových stránkách a v našich Aplikacích můžeme používat Soubory cookie pro následující účely:

 • Technické Soubory cookie. Technické Soubory cookie jsou nezbytné pro zajištění fungování našich Webových stránek, služeb či nástrojů po technické stránce.
 • Funkční Soubory cookie. Funkční Soubory cookie zajišťují funkčnost používání našich Webových stránek, jako je možnost ukládaní uživatelských preferencí na Webových stránkách a jiných funkcí bez ohledu na to, zda daná uživatelská relace právě probíhá či nikoli.
 • Analytické Soubory cookie Skupina BURG GROEP využívá službu Google Analytics a jiné analytické Soubory cookie způsobem příznivým pro ochranu soukromí pro účely analyzování uživatelského chování na svých Webových stránkách a ve svých Aplikacích. V důsledku toho může skupina BURG GROEP například zdokonalovat přívětivost uživatelské zkušenosti na svých Webových stránkách a ve svých Aplikacích.
 • Reklamní a sledovací Soubory cookie. Skupina BURG GROEP používá Soubory cookie pro komerční a propagační účely. Takto shromážděné (osobní) údaje jsou přiřazovány, analyzovány a používány za účelem rozvoje profilů, segmentů a cílových skupin, a zajišťují tak co nejrelevantnější informace a personalizované nabídky na Webových stránkách a jiných marketingových kanálech, ať již od třetích stran či nikoli. Sledovací Soubory cookie mohou na Webové stránky či do Aplikací skupiny BURG GROEP umisťovat třetí strany (dále jen: „Soubory cookie třetích stran“). Před použitím Souborů cookie třetích stran, za pomoci kterých můžeme sledovat vaše uživatelské chování i na jiných webových stránkách, vás požádáme o udělení vašeho souhlasu. Na (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím Souborů cookie třetích stran se vztahují Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookie příslušných třetích stran. Skupina BURG GROEP na ně nemá žádný vliv.

U kterých domén žádá skupina BURG GROEP o udělení souhlasu s používáním Souborů cookie?
Skupina BURG GROEP žádá o souhlas s používáním Souborů cookie vždy jednotlivě na všech svých Webových stránkách (všech svých doménách). Svůj souhlas tak neudělujete pouze jedenkrát pro všechny Webové stránky všech značek a obchodních názvů, které jsou součástí skupiny BURG GROEP.

Jak lze odmítnout používání Souborů cookie?
Webové stránky
V nastavení svého prohlížeče můžete zamezit přijetí Souborů cookie (používaných na našich Webových stránkách).
Jakékoli další dotazy či žádosti lze kdykoli zaslat prostřednictvím níže uvedených komunikačních kanálů.

Jak lze kontaktovat skupinu BURG GROEP?

Své dotazy či žádosti můžete skupině BURG GROEP sdělit prostřednictvím telefonu, Webových stránek či poštovních služeb.
Marconistraat 26
1704 RG Heerhugowaard
Tel: +31 (0)72 -5717944

nebo

Burg Ocet s.r.o.
U Bzinku 409, 696 81 Bzenec
Tel: +420 518 384 037

Online kontaktní formulář
Na webu lze využít našeho kontaktního formuláře

Jak můžete vykonat svá práva na soukromí?

Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu či výmaz
Od skupiny BURG GROEP si můžete vyžádat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz.  To lze učinit za využití našeho kontaktního formuláře, který naleznete na našich Webových stránkách. Zřetelně, prosím, uveďte, zda se vám jedná o
přístup k vaším osobním údajům, jejich opravu či výmaz. Upozorňujeme vás na to, že vás skupina BURG GROEP může v jistých případech z důvodu určení vaší identity požádat o doplňující informace.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Máte právo vznést námitku proti používání vašich osobních údajů. Zažádáte-li o zamezení kontaktu (prostřednictvím určitého média), přesune skupina BURG GROEP vaše osobní údaje do pro tyto účely vymezené databáze a přestane je pro dané účely používat. To lze učinit za využití našeho kontaktního formuláře, který naleznete na našich Webových stránkách. Zřetelně, prosím, uveďte, že si přejete vykonat své právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Kdy byly naposledy aktualizovány tyto Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookie?

Skupina BURG GROEP si vyhrazuje právo pozměňovat tyto Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookie. Nesete odpovědnost za vlastní znalost nejaktuálnější verze těchto Zásad ochrany soukromí a používání souborů cookie.

Máte nějaké dotazy?

Své dotazy zasílejte přímo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře

Scroll to top